คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกมลพัชร เพียรทำดี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภาคภูมิ ขวัญอ่อน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญืงอังควรา สำลีขาว
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกสมา ใจวรรณ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารียา พิมพ์มณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยดา ปลื้มสุด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรรัมภา คุณาคม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิภาภรณ์ ลือคำงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายราชพฤกษ์ มอญพูด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิราภรณ์ สุทธิประภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันทร์จิรา แสนดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฏฐนิช สุวรรณคีรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนรินทร์สินี ศิริเกต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกมลชนก ตาดทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวิทยา ชาวศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปริญญา จิตติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิวัฒน์ จิตนิยม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชรพร วชิราตรียากุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิตติพศ กงสถิตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กจิรภิญญา แสงกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนันธวัฒน์ บัวเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนภัสสร อนันต์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนฤมล มีสะอาด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนารีรัตน์ อินมาตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันทิมา พูลผล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปาริตา มะลิโค
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชญิตา ทองขาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุกานดา ประสิทธิ์เสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวีระวัฒน์ โทนะสี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายไกรวิชญ์ แพงโพธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/4