กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวศิริวิไล แสนสีลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายปราโมทย์ บุญมี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางมิรันตรี แบนมาก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายมานิจ ชาวเหนือ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสิริกาญจน์ วินิจฉัยกุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1