กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์ สรรคพงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจรูญ หอมดวง
ครูอัตราจ้าง

นายเจนณรงค์ นรสิงห์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฑามาศ ค่าไธสง
ครูอัตราจ้าง