กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพรพิมล รัตนสำรวจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวบุษยา กำแพงแก้ว
ครู คศ.3

นายโกวิท กิ่งถา
ครู คศ.1

นางสาวเจนวิภา ไชยทุม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2