กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนันนภา เพียวสูงเนิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจริยา ธรรจักร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4