กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนันนภา เพียวสูงเนิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางญาดา ถนัดสอน
ครู คศ.3

นางกิตติยา พูลเลิศ
ครู คศ.3

นางสาวประภาภรณ์ ประกอบแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวจริยา ธรรจักร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายธนกฤต บุญโยประการ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาววิพาพร อินทร์หอม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางปิยนุช อาชีวะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอรดี ปัชชาบุตร
ครูอัตราจ้าง