กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวันเพ็ญ แก้วศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายฐิติวัฒน์ ฝั้นต่างเชื้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวบุบผา สิทธิชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางกำไลทิพย์ แสงเนตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวศิริวิไล แสนสีลา
ครู คศ.1

นายปรเมษฐ์ จังอินทร์
ครู คศ.1

นางสาวจินตหรา โสภณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรุจิราภรณ์ บุตอัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพย์วรรณ สีมาโลฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4