กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวภาณิศา ปฏิบัติธรรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวแก่นจันทร์ แก้วยศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวฐิติมา เทาศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวภาณุมาศ บางสมบูรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวมุจลินท์ มุ่งแฝงกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวประกายดาว ยอดไชยสงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายอลงกรณ์ โรหิตาคนี
ครู คศ.1

นางสาวโสภิตา สิงห์โต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวจุฑารัตน์ บุญพอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวณัฐพัชร์ วระโงน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1