กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรพิน ศรีทัด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเปรมฤทัย บุญหลักคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวปิยะดา สิริหัส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวลดาวัลย์ คณฑา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเกศมณี ทองทำมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวพรนิภา ตาลพระศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวยุวดี ยีรัมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุพัตรา ไชยศรีฮาด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวนิรฉัตร บุราไกร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7