ปฐมวัย

นางสาววรรณพุทธ วรรณาวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6

นางสาวเจนจิรา พนมรัมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววัชรินทร์ วารีเสาวคนธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวเอมอร เลานอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวศศิธร ทามล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวลักขณา เจริญสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางสาวทิพวรรณ สังข์ศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6

นางสาวปิยะพร ถนอมคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุนิสา สุนีย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวสุพรรษา ชีวะพฤกษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวปภัสรา ปกติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวเรณุกาญจน์ เคนน้ำเที่ยง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5