ประกาศโรงเรียนบ้านมาบยางพร
เรื่อง ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านมาบยางพร ปีการศึกษา 2565
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านมาบยางพร ปีการศึกษา 2565
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านมาบยางพร