ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปแบบ SAMRET Model
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย..ผู้บริหารได้ใช้กระบวนการบริหารการพัฒนาผู้เรียน เพื่อการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบ SAMRET Model โรงเรียนบ้านมาบยางพร
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,09:58   อ่าน 3386 ครั้ง