ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวทางปฎิบัติที่ดี Best practices Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 29706
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนรวม ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 357.3 KB 5919
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 339.55 KB 5916
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 634.2 KB 5915
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 388.98 KB 5916
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนรวม ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 357 KB 5912
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.63 KB 5912
อื่นๆ
>แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 98
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านมาบยางพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.79 KB 48548
ข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48334