ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวทางปฎิบัติที่ดี Best practices Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 29605
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนรวม ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 357.3 KB 5817
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 339.55 KB 5813
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 634.2 KB 5814
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 388.98 KB 5816
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนรวม ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 357 KB 5812
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.63 KB 5811
อื่นๆ
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านมาบยางพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.79 KB 48448
ข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48231