วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
Quick Win การศึกษาตลอดชีวิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.66 MB
หลักสูตรฐานสมรรถนะ (เน้นการจัดการเรียนรู้)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.72 KB
หลักสูตรฐานสมรรถนะ (ยึดผู้เรียนเป็นหลัก)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 423.15 KB
หลักสูตรฐานสมรรถนะ(พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.45 KB
หลักสูตรสมรรถนะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 761.42 KB