6.การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
6 จัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.32 MB