2.การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.45 MB
กระประชุมปฏิบัติการประสานแผนการบริหารจัดการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.3 KB
กระประชุมปฏิบัติการประสานแผนการบริหารจัดการ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.7 MB
ขอเชิญบุคลากรด้านการศึกษาเข้าร่วมเวที
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 694.99 KB
ขอเชิญบุคลากรด้านการศึกษาอบรมเติมความรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.19 MB
มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 504.47 KB
รับเกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.77 KB
รูป-เกียรติบัตร บุคลากรสอนออนไลน์
ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการสร้างคู่มือเพื่อพัฒนาทักษะการสอน Phonics สำหรับครูผู้สอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.27 MB