ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
สถานที่ตั้ง/แผนที่/แผนผัง
            โรงเรียนบ้านมาบยางพร (จันทร์เกษมราษฎร์บำรุง) ตั้งอยู่เลขที่ 173  หมู่ 6  ตำบลมาบยางพร  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง 
รหัสไปรษณีย์ 21140  โทรศัพท์ 038-029591 โทรสาร –
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
          เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านเนินสวรรค์  หมู่ที่ 3 บ้านมาบยางพร  และหมู่ที่ 6 บ้านมาบยางพรใหม่ ตำบลมาบยางพร 
อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง