วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

        พัฒนาคุณธรรม เป็นผู้นำความรู้    อยู่อย่างพอเพียง       เลี่ยงสิ่งเสพติด รักสิทธิ์ประชาธิปไตย   ให้โอกาสการศึกษา 
ชุมชนร่วมพัฒนา  รักษาเอกลักษณ์ไทย  แหล่งเรียนรู้พร้อมใช้  ภูมิทัศน์สดใส   ก้าวไกลเทคโนโลยี       


ปรัชญา
สุวิชาโน ภวํ  โหติ  :  ผู้รู้ดี คือ  ผู้เจริญ