ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
   

         โรงเรียนบ้านมาบยางพร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1  เดือน เมษายน พ.ศ. 2509 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  เปิดทำการสอนในระดับในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  ต่อมาเมื่อปี   พ.ศ.2513  ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยอง  โรงเรียนจึงเปลี่ยนเขตการปกครองมาอยู่หมู่ที่ 6  ตำบลมาบยางพร  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยองจนถึงปัจจุบัน
          โรงเรียนบ้านมาบยางพรริเริ่มก่อตั้งโดยราษฎรในท้องถิ่นนำโดยนายชุ่ม จันทร์เกษม และนางย้วน จันทร์เกษม  มอบที่ดินให้ 20 ไร่  2 งาน  13  ตารางวา  เพื่อสร้างโรงเรียนโดยผู้ริเริ่มและคณะได้สร้างอาคารเรียนชั้นเดียวขนาด  3 ห้อง  มีมุขตรงกลาง  และจัดหาวัสดุอุปกรณ์
          เมื่อวันที่ วันที่ 10  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2515  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่         5 – 7  เมื่อพ.ศ. 2520  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาจึงเปิดเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
          ในปี พ.ศ. 2531  ได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนชั้นเด็กเล็กและปีการศึกษา 2537  ได้เปลี่ยนจากชั้นเด็กเล็กเป็นชั้นอนุบาล 
           มีอาคารต่าง ๆ ประกอบด้วย อาคารเรียน  6 หลัง  ได้แก่  อาคาร 017 2 หลัง  อาคารอนุบาล  อาคารสิริสุนทรินท์  (พิเศษ 1 ชั้น)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  (สปช.105/29)  อาคารอร่ามพล แสงงาม (สปช.105/29)  อาคารประกอบ 3 หลัง ได้แก่ อาคารโรงอาหาร อาคารลีลาวดี  อาคารโรงอิฐตัวหนอน  อาคารเอนกประสงค์  ศูนย์คอมพิวเตอร์นักเรียนและชุมชน  บ้านพักครู 5 หลัง  ห้องน้ำ 4 หลัง