ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ส.ค. 63 ค่ายวิทยาศาสตร์ (อบต.มาบยางพร )

นักเรียนชั้น ป.6 ชุดกีฬา กลุ่มสาระวิทยาศาตร์
25 ก.ค. 62 คณะศึกษาดูงานจากต่างจังหวัด
27 มิ.ย. 62 ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียน ครูทุกคน
26 มิ.ย. 62 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
ครูทุกคน
24 ก.ย. 61 ถึง 26 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชุดนักเรียน วิชาการ
17 ก.ย. 61 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ครูประจำรายวิชา ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ให้กับฝ่ายวิชการ
วิชาการ