ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ก.ย. 61 ถึง 26 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชุดนักเรียน วิชาการ
17 ก.ย. 61 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ครูประจำรายวิชา ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ให้กับฝ่ายวิชการ
วิชาการ